Բաց թողնել մատչելի դասընթացներ

Մատչելի դասընթացներ

Տեղեկատվական տեխնոլոգիաները մասնագիտական հետազոտություններում ՏՐ-1

Տեղեկատվական տեխնոլոգիաները մասնագիտական հետազոտություններում ՏՐ-1

Դասընթաց

Արտակարգ իրավիճակներում 1-ին բուժօգնություն ՊՏ-1

Արտակարգ իրավիճակներում 1-ին բուժօգնություն ՊՏ-1

Դասընթաց

Ինֆորմատիկայի հիմունքներ ՀԼ-2

Ինֆորմատիկայի հիմունքներ ՀԼ-2

Դասընթաց

Տվյալների կառուցվածքներ և ալգորիթմներ ՀՃ-2

Տվյալների կառուցվածքներ և ալգորիթմներ ՀՃ-2

Դասընթաց

Տարածքի դիստանցիոն զոնդում Քկգ-4-հեռակա

Տարածքի դիստանցիոն զոնդում Քկգ-4-հեռակա

Դասընթաց

ՀՀ հողային իրավունք և իրավական կարգավորում ՔԿԳ-4-Հեռակա

ՀՀ հողային իրավունք և իրավական կարգավորում ՔԿԳ-4-Հեռակա

Դասընթաց

Բիզնեսի կազմակերպում և կառավարում Քկգ-4-հեռակա

Բիզնեսի կազմակերպում և կառավարում Քկգ-4-հեռակա

Դասընթաց

Կառույցների դեֆորմացիաների ուսումնասիրումը գեոդեզիական եղանակով ՔԿԳ-4-Հեռակա

Կառույցների դեֆորմացիաների ուսումնասիրումը գեոդեզիական եղանակով ՔԿԳ-4-Հեռակա

Դասընթաց

Գեոդեզիական նշահարման աշխատանքներ Քկգ-4-հեռակա

Գեոդեզիական նշահարման աշխատանքներ Քկգ-4-հեռակա

Դասընթաց

Քաղ.պաշտպանություն ԻՀՏ-3

Քաղ.պաշտպանություն ԻՀՏ-3

Դասընթաց

Լեռնային երկրների ինժեներաաշխարհագրական գնահատումը կադաստրային գործում ՔԿԳ-4-հեռակա

Լեռնային երկրների ինժեներաաշխարհագրական գնահատումը կադաստրային գործում ՔԿԳ-4-հեռակա

Խումբ՝ Քարտեզագրություն  և կադաստրայ...
Դասընթաց

Քարտեզների ձևավորում և համակարգչային դիզայն Քկգ-4-հեռակա

Քարտեզների ձևավորում և համակարգչային դիզայն Քկգ-4-հեռակա

Դասընթաց